Aydınlatma Metni

KROMBERA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KapsamındaAydınlatma Metni

KROMBERA İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket’’) olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm diğer iş ilişkisinde bulunduğumuz her gerçek kişinin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak iş sözleşmesi ile bağlı tüm çalışanlarımıza, hizmet veya alım sözleşmesi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette, KVKK’ ya uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, iş yerlerinde ve ilgili alanlarda sözlü, yazılı, dijital ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sözleşme ilişkisi veya sözleşmeden doğabilecek yükümlülükler devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Toplanan kişisel verileriniz, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamı, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla KVKK ’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, kişisel verileri, sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamı, işin düzenlenmesi, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla, birazdan sayılacaklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, Kişisel veriler aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde; tedarikçilere, iş ortakları ve iş bağlantılarına, emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen kamu kurumu ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kamu kurumlarına, KVKK ’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Teknoloji ile Üretelim Platformu kurucu ortakları Lenovo, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Index Grup, Koyuncu Elektronik ve Penta Teknoloji’ye aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda iş ve sosyal güvenlik kanunları ile sözleşmesel hak ve yükümlülükler başta olmak üzere, mevzuat uyarınca Şirket’in taraf olduğu hizmet vb. sözleşmeler ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK ’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre, kimliğinizi doğruladıktan sonra Kanun’da belirtilen süreler içerisinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK ’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvkk@krombera.com adresine iletebilirsiniz.

TEKNOLOJİ İLE ÜRETELİM PLATFORMU KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla _Palladium Tower İş Merkezi Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:3 Ofis No:13 34746 Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Lenovo Technology B.V.Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi (“Lenovo”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Lenovo ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, , imza, doğum tarihi,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları,
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, çalışma performans bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş çıkış bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, gidilen kurs bilgisi, meslek için eğitim bilgileri,
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Şikayet, talep ve teşekkürler,
 • Pazarlama Bilgileriniz: Çerez kayıtları, anket bilgileri, kullanım alışkanlıkları ve davranış analizleri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Lenovo ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet sitesi aracılığıyla ve yazılı ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Teknoloji ile üretelim platformu süreç yönetiminin gerçekleştirmesi• Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması• Kimlik Bilgileri
• İletişim Bilgileri
• Müşteri İşlem Bilgileri
• Özlük
• İşlem Güvenliği
• Mesleki Deneyim

Lenovo yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Lenovo aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Pazarlama süreçlerinin yürütülmesiAçık Rızanızın Bulunması• Kimlik Bilgileri
• İletişim Bilgileri
• Pazarlama
Lenovo tanıtımının ve bilinilirliğinin arttırılması• Görsel ve işitsel kayıtlar

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,v
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Palladium Tower İş Merkezi Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:3 Ofis No:13 34746 Ataşehir, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, lenovo@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Lenovo’ya daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Lenovo sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@lenovo.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Platform hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

info@teknolojiileuretelim.com

Bizi Takip Edin
×